Algemene voorwaarden

  Vragen of interesse? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.  Algemene voorwaarden Hoetmer Arbeidsadvies

  1. Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Hoetmer Arbeidsadvies en de opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen gelden slechts indien schriftelijk overeengekomen.

  2. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding
  De offertes van Hoetmer Arbeidsadvies worden schriftelijk uitgebracht. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever en cliënt is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie tijdig verstrekt.
  Hoetmer Arbeidsadvies zal de te verrichten diensten en leveringen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Na schriftelijke (elektronische) bevestiging van de offerte zal Hoetmer Arbeidsadvies de opdracht binnen twee weken aanvangen, tenzij anders is afgesproken met de betrokken partijen.

  3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door
  Hoetmer Arbeidsadvies geschiedt uitsluitend in overleg met de opdrachtgever.

  4. Betalingsvoorwaarden
  Facturering vindt plaats nadat het arbeidsdeskundig onderzoek is afgerond met een rapportage door Hoetmer Arbeidsadvies. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is vanaf dit moment de wettelijke rente verschuldigd.

  5. Wijziging van de opdracht
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

  6. Tussentijdse opdrachtbeëindiging of annulering
  Partijen kunnen de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificatie. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
  Hoetmer Arbeidsadvies zal van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

  7. Vertrouwelijkheid
  Hoetmer Arbeidsadvies conformeert zich aan de gedragscode voor arbeidsdeskundigen van de SRA, alsmede conform de gedragsregels opgesteld door de van toepassing zijnde beroepsvereniging. Dit betekent onder meer dat Hoetmer Arbeidsadvies verplicht is tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Hoetmer Arbeidsadvies zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever en de cliënt.

  8. Aansprakelijkheid
  Hoetmer Arbeidsadvies is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade, ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het honorarium van Hoetmer Arbeidsadvies voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft of zou hebben ontvangen, te boven gaat.